Regulamin sklepu internetowego Sztanga.pl

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem http://sztanga.pl. Sprzedaż prowadzi przedsiębiorstwo BINARIUM Jarosław Sikora z siedzibą w Opocznie ul. Kossaka 18/17, zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej, posługujące się numerem NIP 7681041273.§ 1: Definicje

 1. Sklep – internetowy serwis działający w domenie http://sztanga.pl umożliwiający dokonywanie zakupu drogą elektroniczną

 2. Sprzedawca – podmiot, o którym mowa we wstępie niniejszego regulaminu

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub innna jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje w Sklepie zakupu związanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 5. Kupujący – podmiot będący Konsumentem lub Klientem

 6. Umowa kupna-sprzedaży – stosunek prawny zawierany na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym

 7. Towar – każda rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy kupna-sprzedaży

 8. Wada fizyczna – właściwość Towaru skutkująca jego niezgodnością Umową kupna-sprzedaży

 9. Reklamacja – czynność dokonywana przez Kupującego w wyniku stwierdzenia przez niego Wady fizycznej Towaru, zmierzająca do odstąpienia do Umowy kupna-sprzedaży albo wymiany Towaru na pozbawiony wad

 10. Zamówienie – czynność dokonywana przez Kupującego zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży§ 2: Postanowienia wprowadzające

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy kupna-sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

 2. Sklep jest platformą elektroniczną, za pośrednictwem której Sprzedawca dokonuje na rzecz Kupującego sprzedaży towarów.

 3. Minimalne wymagania techniczne, jakie spełnić musi Kupujący aby możliwa była realizacja zamówienia:

 • dostęp do sieci internet w standardzie umożliwiającym poprawne wyświetlanie zawartości stron internetowych, wykorzystujących technologię HTML5, CCS i JavaScript

 • posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej

 • posiadanie aktywnego numeru telefonu komórkowego

 1. Prezentacja treści zamieszczonych na stronach internetowych sklepu, jak również wszelka korespondencja z Kupującym odbywa się w języku polskim

 2. Ceny prezentowanych towarów są cenami brutto.

 3. Produkty sprzedawane w sklepie są nowe i pozbawione wad.

 4. Jeśli dany egzemplarz produktu lub jego opakowanie posiada uszkodzenia, sprzedawca w sposób jasny informuje o tym na stronie produktu.§ 3: Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący winien podjąć następujące kroki:

  1) wybrać żądane produkty na stronach sklepu poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”

  2) na podstronie koszyka wybrać „Przejdź do realizacji zamówienia”

  3) podać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email zamawiającego

  4) podać adres, na który dostarczona ma być przesyłka

  5) wybrać metodę dostawy towaru

  6) wybrać sposób płatności

 2. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Zamawiam i płacę”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem

 3. Kupującym w sklepie może być osoba, która ukończyła 18 rok życia

 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie jego przyjęcia§ 4: Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:

 1. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej Kurier 48

 2. dostawa za pośrednictwem firmy InPost – Paczkomaty (dostępność tej opcji uzależniona jest od gabarytów przesyłki)

 3. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex

 1. Koszty dostawy ponosi kupujący, chyba że sprzedawca określi inaczej

 2. Koszt dostawy zamawianych towarów jest zawsze widoczny na stronie podsumowania zamówienia

 3. Koszty poszczególnych form dostawy towaru wraz z czasem realizacji zamówienia dostępne są na stronie http://sztanga.pl/content/1-wysylka-i-platnosci

 4. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówienie:

 1. płatność przelewem bankowym na rachunek sprzedawcy (kupujący dokonuje przelewu na rachunek bankowy sprzedawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia)

 2. płatność elektroniczną za pośrednictwem systemu Dotpay

 3. płatność elektroniczną za pośrednictwem systemu PayPal

 4. płatność przy odbiorze przesyłki.

§ 5: Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu produktów zamówionych przez kupującego , przygotowaniu i wysłaniu paczki.

 2. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą odnotowania otrzymania wpłaty przez kupującego.

 3. Czas realizacji zamówienia dla każdego z produktów podany jest zawsze na stronie produktu.

 4. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą wysłania przesyłki, o czym kupujący jest informowany drogą mailową.

§ 6: Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

 2. W przypadku podjęcia przez kupującego decyzji o odstąpieniu od umowy jest on obowiązany poinformować o tym sprzedawcę poprzez wypełnienie i wysłanie formularza odstąpienia od umowy.

 3. Wyżej wymieniony formularz dostępny stronie http://sztanga.pl/odstapienie

 4. Kupujący wysyła na adres email: sklep@sztanga.pl przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 5. Kupujący ma obowiązek bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni odesłać rzecz na adres sprzedawcy.

 6. Bezpośrednie koszty dostarczenia rzeczy do sprzedawcy ponosi kupujący.

 7. Po otrzymaniu oświadczenia odstąpienia od umowy sprzedawca niezwłocznie przesyła kupującemu potwierdzenie otrzymania w.w. oświadczenia oraz w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania dokonuje zwrotu kupującemu poniesionych płatności.

 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 7: Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Kupujący, w przypadku stwierdzenia wady fizycznej zakupionej rzeczy, może zarządać jej wymiany, naprawy lub obniżenia ceny rzeczy stosownie do stopnia istotności wady.

 4. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży jeśli wykryta wada rzeczy jest istotna.

 5. W przypadku, kiedy dana rzecz posiada wadę, o której sprzedawca jasno poinformował w opisie produktu, kupującemu nie przysługuje prawo do rękojmi w związku z tą wadą.

 6. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej rzeczy kupujący może w terminie 2 lat od dnia otrzymania rzeczy złożyć reklamację drogą pisemną lub elektroniczną.

 7. Kupujący dostarcza reklamowaną rzecz na koszt sprzedawcy do siedziby sprzedawcy.

 8. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

 9. Szczegóły dotyczące rękojmi reguluje art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 10. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji (jeśli takiej udzielił) znajdują się w opisie produktu lub w środku opakowania produktu.

§ 8: Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 2. Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub. Spory rozstrzygane są drogą elektroniczną przez niezależnego mediatora.

§ 9: Postanowienia końcowe

 1. Strony Umowy dążą do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów, a w przypadku braku takiej możliwości stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks Postępowania Cywilnego Dz.U. 1964.43.296.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem http://sztanga.pl/3-regulamin i może być w razie potrzeby przez strony Umowy wydrukowany lub utrwalany na nośniku elektronicznym.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jednakże do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

 4. Jeżeli Kupujący posiada aktywne konto w systemie Sklepu, o każdorazowej zmianie Regulaminu zostaje powiadamiany przed jej wejściem w życie.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2019 r.